Regulamin

Regulamin świadczenia usługi e-Urząd:

1. Regulamin niniejszy określa zasady oraz zakres świadczenia usług w ramach niekomercyjnego serwisu o nazwie eUrząd Miasta Skierniewice prowadzonego przez Urząd Miasta w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice ul Rynek 1 NIP 836-10-02-556.

2. eUrząd powstał w ramach Projektu pod nazwą: „Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skierniewice”

3. Przed rozpoczęciem korzystania z usług Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdzeniem jego przyjęcia.

4. Urząd Miasta w Skierniewicach w ramach eUrząd świadczy usługi drogą elektroniczną umożliwiające Użytkownikowi interaktywne wypełnianie wniosków, formularzy, wysyłanie i przyjmowanie korespondencji elektronicznej oraz na komunikowanie się z Urzędem poprzez funkcje Moje Konto.

5. Urząd Miasta Skierniewice nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, sprzeczne z prawem. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu.

6. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu, a w szczególności działań użytkownika naruszających prawo, bądź dobre obyczaje, Urząd Miasta Skierniewice może zablokować lub wyłączyć użytkownikowi dostęp do Mojego Konta. Nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za szkody związane z niemożnością korzystania z niej.

7. Dostęp do funkcji Moje Konto jest możliwy tylko dla zalogowanych Użytkowników.

8. Login i hasło do Mojego Konta uzyskuje się podczas rejestracji Użytkownika, którym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku utraty pełnej zdolności do czynności prawnej, o czym Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Urząd Miasta w Skierniewicach, następuje wyłączenie dostępu do Mojego Konta.

9. Posługiwanie się podczas logowania innym hasłem niż przechowywanym w eUrząd może spowodować zablokowanie Mojego Konta przez Administratora eUrząd.

10. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku ich ujawnienia, ponosi pełną odpowiedzialność za czynności dokonane z wykorzystaniem loginu lub hasła. Urząd Miasta w Skierniewicach nie ponosi wówczas jakiejkolwiek odpowiedzialności za wyrządzoną w ten sposób szkodę.

11. Użytkownik ma świadomość, że adres e-mail podany podczas rejestracji umożliwia odzyskanie hasła przez osoby posiadające możliwość odbierania poczty z podanego adresu email. W związku z powyższym Użytkownik może się posługiwać jedynie osobistymi adresami email.

12. W przypadku podejrzenia uzyskania loginu lub hasła użytkownika do Mojego Konta przez osoby nieuprawnione, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Urząd Miasta w Skierniewicach osobiście.

13. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Urząd Miasta w Skierniewicach swoich danych osobowych do celów prowadzenia portalu eUrząd Miasta Skierniewice.

14. Dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pomocą eUrzędu zgodnie z art. 63 § 3a k.p.a., powinny być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze formularza określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. Brak uwierzytelnienia stanowi brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 64 k.p.a.

15. Dokument uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w systemie teleinformatycznym Urzędu, do Skrzynki Kontaktowej Użytkownika funkcji Moje Konto. UPO stanowi poświadczenie przedłożenia w znaczeniu art. 57 §5 ust. 1 k.p.a. Urząd Miasta Skierniewice zastrzega sobie możliwość odrzucania dokumentów elektronicznych zwierających wirusy, lub inne zagrożenia dla systemu teleinformatycznego eUrzędu lub urzędu, o czym niezwłocznie powiadamia użytkownika.

16. Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie drogą elektroniczną przez Urząd, do folderu Odebrane w funkcji Moje Konto: Urzędowych Poświadczeń Odbioru, dokumentów elektronicznych adresowanych do Użytkownika (w szczególności pism i decyzji związanych ze złożonymi wnioskami), powiadomień i notyfikacji.

17. Odbiór dokumentów elektronicznych następuje zgodnie z art. 39 k.p.a..

18. Przy projektowaniu eUrzędu starano się wykorzystywać jedynie otwarte standardy i technologie. Nie mniej ze względu na bardzo dużą różnorodność systemów operacyjnych, przeglądarek i konfiguracji sprzętowych system został dokładnie przetestowany tylko w aktualnych wersjach najpopularniejszych systemów i przeglądarek. Dla prawidłowego działania systemu eUrząd zaleca się:

1. system operacyjny min. Microsoft Windows XP/Vista/Windows7,

2. przeglądarka z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript i appletów (dla podpisu elektronicznego): Microsoft Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej albo Firefox w wersji 5 lub nowszej,

3. dla funkcjonalności związanej z podpisem elektronicznym wymagane są: środowisko Java Sun w wersji 1.6 lub nowszej, czytnik kart do podpisu elektronicznego z zainstalowanym

sterownikiem PKCS#11 do karty i czytnika (dla kluczy przechowywanych na kartach mikroprocesorowych), wczytanie certyfikatów głównych urzędów certyfikacji wydających certyfikaty

4. przeglądarki umożliwiające przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych. (Dz.U. 2011 Nr 206 poz. 1216 z dnia 29 września 2011r.), w szczególności Acrobat Reader w wersji 7 lub nowszej umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.

19. Urząd Miasta Skierniewice zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu. Każdy użytkownik w momencie logowania się zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowej treści regulaminu przez Użytkownika umowa o świadczenie usług eUrząd wygasa i Użytkownik traci dostęp do funkcji Moje Konto.

20. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania Skrzynki Kontaktowej.

21. Regulamin obowiązuje od dnia 2019-01-01.