eUrząd Miasta Skierniewice
Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Pozwolenie na budowę/rozbiórkę
Decyzja o warunkach zabudowy
Lokalizacja inwestycji celu publicznego
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Skierniewicka Karta Seniora
Skierniewicka Karta Osoby Niepełnosprawnej
Zgłoszenie pobytu stałego
Wydawanie pełnych odpisów przetwarzanych danych z akt ewidencji ludności
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP i powrotu
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu czasowego